Privacyprotocol NVL

www.uitvolleborst.nl/documents/Privacyprotocol.pdf

Privacy protocol
Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De
lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen
van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.
(verantwoordingsplicht)
Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze
regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO).
Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige
IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de
uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding
nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen
voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen
functionaris gegevensbescherming.
Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:
• registratie van de geleverde zorg;
• naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen
leveren;
• mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
• mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
• personalia/identificatiegegevens
• financiële en administratieve gegevens
• lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.
Inzagerecht
De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de
cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt hij/zij de lactatiekundige IBCLC verzoeken
deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid)
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de
gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op
dataportabiliteit) Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kunt hij/zij dit
kenbaar maken.
DPIA = Data Protection Impact Assessment
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA
op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De
werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico.
Contact met andere zorgverleners
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet
daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de
schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.
Privacy by design of default
De lactatiekundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van
privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het
specifieke doel.
Beroepsgeheim
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt
dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van
haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of
Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen
IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het
beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden
tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de
lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.
SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze
verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de
groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de
website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.
Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners
verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet
toegankelijk is voor anderen.
Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet
alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook
een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.
Klachten
Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen
verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse
Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl/
Bronnen
- Beroepsprofiel lactatiekundige
- https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
- https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/
- https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg